Uplatňování práva na přenositelnost informací

Nové právo na přenositelnost informací má subjektu údajů umožnit přenášet, kopírovat nebo předávat osobní údaje mezi IT prostředími a má bránit uzavření uživatele/subjektu údajů v jednom IT prostředí.

Toto nové právo může subjekt uplatnit při současném splnění tří podmínek:

  1. vyžádané osobní údaje by měly být zpracovány automatizovaně (vyjma například materiálů v papírové podobě) na základě předchozího souhlasu subjektu údajů nebo jako naplnění smlouvy, jejíž stranou subjekt údajů je.
  2. vyžádané osobní údaje by se měly týkat subjektu údajů a mělo by se jednat o jím poskytnuté údaje.
    Komentář TMC: Zde vzniká problém, co jsou a nejsou subjektem poskytnuté údaje. WP29 to vykládá jako osobní údaje poskytnuté subjektem údajů, pokud jsou poskytnuty vědomě a aktivně subjektem údajů, jako jsou data o účtu (např.emailová adresa, uživatelské jméno, věk) zadaná přes formulář online, ale také údaje vytvářené a shromažďované prostřednictvím využívání určité služby nebo zařízení.
  3. přenos informací nebude mít nepříznivý vliv na práva a svobody třetích stran.
    Komentář TMC: Nepříznivým vlivem je míněna situace, kdy by mohlo dojít k porušení práv jiného subjektu, protože v souboru přenášených informací by se vyskytovaly jeho údaje.