INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

Společnost Taylor McCoy, s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je zpracování nezbytné pro poskytnutí Vámi poptávané služby. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete níže.

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
1.1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Taylor McCoy, s.r.o., se sídlem Bratislavská 1487/7, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČ: 01865340, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 212710 (dále jen „správce“).
1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Taylor McCoy, s.r.o., Austova 293, 164 00 Praha 6, adresa elektronické pošty info@tmcoy.cz, telefon 736 677 543.

2. ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
2.1. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro
2.1.1. splnění smluv mezi Vámi a správcem;
2.1.2. splnění právních povinností, které se na správce vztahují dle čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména ke splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy zejména zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zaslaní obchodní nabídek, plnění smluv a poskytování služeb mezi Vámi a správcem.
3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
4.1. Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu, v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou produktů a/nebo služeb správce, resp. v rámci jednání o uzavření smlouvy se správcem, jakož i v souvislosti s uzavřenou smlouvou;

5. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
5.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Vámi a správcem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

6. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
6.1. Společnost Taylor McCoy, s.r.o. Vaše osobní údaje zásadně nesdílí s jinými správci osobních údajů, ledaže by k takovému předání byly povinny či oprávněny na základě právního předpisu nebo byste nám k němu udělili souhlas.
6.2. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující konzultační činnosti pro správce v souladu s pokyny správce (zpracovatelé osobních údajů).
6.3. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země.

7. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
7.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
7.2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
7.3. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.

8. Zabezpečení dat
8.1. Zavedli jsme a udržujeme nezbytná přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti informací v souladu s nejlepší obchodní praxí odpovídající možnému hrozícímu riziku pro vás jako subjekt údajů. Zároveň zohledňujeme stav technologického vývoje s cílem chránit vaše osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Tato opatření mohou mimo jiné zahrnovat zejména přijetí přiměřených kroků k zajištění odpovědnosti zaměstnanců, kteří mají přístup k vašim údajům, školení zaměstnanců, pravidelné zálohování, postupy pro obnovu dat a řízení incidentů, softwarová ochrana zařízení, na kterých jsou uložena osobní data atd.